Podmínky soutěží

 

I. Obecná ustanovení

 • Organizátorem soutěže je GTQ, s.r.o., se sídlem: Staré Purkartice 14, 793 81 Hošťálkovy, identifikační číslo: 26812851, DIČ: CZ 26812851. Přičemž soutěží se rozumí jednotlivé marketingové kampaně fa. GTQ, s.r.o., vyhlašované na jejích oficiálních Facebookových, Instagramových či webových stránkách spravované GTQ, s.r.o.
 • Obecná pravidla stanovují podmínky účasti v soutěži ze strany GTQ, s.r.o., konkrétní aktivita ze strany účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto účastníka v dané soutěži. Soutěž se vždy vyhlašuje prostřednictvím Facebookových, Instagramových či webových stránek GTQ, s.r.o.
 • Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, starší 15 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a provede požadovanou akci (jednotlivé akce jsou specifikované v jednotlivých soutěží).
 • Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke společnosti GTQ, s.r.o.; jakož i k osobám s GTQ, s.r.o., personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 • Vstupem do soutěže, tj. provedením požadované akce, se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.
 • GTQ, s.r.o., si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Facebook nebo Instagram. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze soutěže budou také vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.
 • GTQ, s.r.o., nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 • Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány výhradně GTQ, s.r.o., nikoliv Facebooku.

 

II. Licence

 • Pokud bude v rámci konkrétní soutěže účastník na Facebookové nebo Instagramové stránky GTQ, s.r.o. umísťovat písemné/vizuální/audiovizuální/audio dílo apod. (díle jen „Dílo“), pak umístěním takového Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách GTQ, s.r.o.potvrzuje a prohlašuje, že:
  • Účastník jako autor Díla na základě účasti v soutěži poskytuje GTQ, s.r.o. oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako nevýhradní. Účastník tak poskytuje GTQ, s.r.o. oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby.
  • Účastník se zavazuje zajistit GTQ, s.r.o. nerušený výkon práv. GTQ, s.r.o. není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí účastníka, že soutěž nedokončí. Po 3 letech může autor díla požádat o ukončení oprávnění využití díla. V případě že účastník nepožádá formou emailu na sídlo firmy o ukončení poskytnutí licence, předpokládá se, že dílo je možné i nadále používat.
  • Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
  • Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele.
  • Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
  • je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku licence GTQ, s.r.o.
  • Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách GTQ, s.r.o., přičemž účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění;
  • se účastní soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná.
  • GTQ, s.r.o. má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude vloženo na Facebook, Instagram či webové stránky GTQ, s.r.o. a bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními účastníka, a to bez náhrady.
  • Účastník bere na vědomí, že konkrétní Dílo může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem nebo Instagramem, zejména pro porušování pravidel Facebooku nebo Instagramu.
  • V případě vyloučení účastníka (mj. z důvodu odmítnutí Díla pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami a/nebo pravidly Facebooku nebo Instagramu) nemá takový účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 

 III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Svou účastí v soutěži dává účastník GTQ, s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení GTQ, s.r.o. a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
 • Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace GTQ, s.r.o. včetně zasílání obchodních sdělení a GTQ, s.r.o. může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 5 let od počátku soutěže. V případě že účastník nepožádá formou emailu na sídlo firmy o stažení slovních projevů, audio či video nahrávky, fotografie či jiný podobný materiál, předpokládá se, že tyto materiály je možné i nadále používat.

  

IV. Mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových, Instagramových či webových stránkách GTQ, s.r.o.
 • Jednotlivé mechanizmy soutěží jsou vymezeny jednotlivě v rámci organizované soutěže. Bude-li soutěž hodnocena dle reakcí u příspěvků, nebo hodnocením fanoušků, vyhrává ten, který splnil podmínky soutěže a má nejlepší hodnocení. U soutěží, kdy odměna bude záviset na losování, probíhá losování generátorem náhodných čísel.

 

V. Výhry a jejich předání

 • Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových, Instagramových či webových stránkách GTQ, s.r.o.
 • Každý výherce bude informován o výhře na Facebookových nebo Instagramových stránkách GTQ, s.r.o.. nejpozději do 7 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů způsobem stanoveným ve vyhlášení výherců, výhra propadá ve prospěch GTQ, s.r.o., a to bez náhrady.
 • Výhry budou výhercům předány buď v sídle GTQ, s.r.o. nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, bude výherce kontaktován a proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud ani opakovaný pokus o doručení nebude úspěšný, propadá výhra ve prospěch GTQ, s.r.o., a to bez náhrady.
 • Pokud bude výhrou v soutěži slevový šek, slevový kupon nebo dárková poukázka, nelze tento kombinovat s ostatními slevovými šeky, kupóny a/nebo dárkovými poukazy, které GTQ, s.r.o. nabízí, není-li to GTQ, s.r.o. výslovně umožněno.
 • GTQ, s.r.o. neposkytuje na výhru žádnou záruku, nicméně v případě poškození jednotlivé výhry přímo z výroby provede výměnu předmětné ceny.
 • V případě výhry slevového poukazu bude slevový kód zaslán elektronicky na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvede. Pokud nebude e-mailová adresa vyžádána při registraci do soutěže, bude potřeba ji provozovateli soutěže sdělit nejpozději do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže.
 • Vystavený slevový poukaz (resp. jeho kód) bude vázán při použití na zákaznický účet, který si výherce pro získání kódu na stránkách e-shopu musí vytvořit.
 • Není-li uvedeno jinak, platnost poukazu pro jeho uplatnění bude 1 měsíc ode dne vystavení.

 

VI. Zveřejnění těchto pravidel

 1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky GTQ, s.r.o. a budou k nahlédnutí na webových stránkách GTQ, s.r.o.
 2. GTQ, s.r.o. prohlašují, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 3. GTQ, s.r.o.není odpovědná za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jejího Facebookového profilu třetí osobou, nebo bude její Facebookový profil blokovaný. V takových případech není GTQ, s.r.o. povinna hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

 

Tyto pravidla jsou účinná od 01. 01. 2020.
 
Aktualizováno 5.5.2020
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací ZDE.